Watersportvereniging 'Vlaardingen'

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Lidmaatschap.

 

Artikel 1

 1. Met inachtneming van het gestelde in de artikelen 5 en 6 der statuten zal het aspirant lidmaatschap ongeveer een jaar duren.

           De ballotage genoemd in artikel 5, lid 4 zal bestaan uit:

1e       Een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden of afgevaardigden van het bestuur, waarbij de Statuten, het Huishoudelijk Reglement met tarieven en                      Havenreglement worden uitgereikt. Dit gesprek wordt in principe twee maal per jaar,      één tot twee maanden voor de ALV, gehouden.

2e        het bekendmaken en voorstellen van de aspirantleden aan de overige leden in de Algemene Ledenvergadering.

3e        een aspirant-lidmaatschap van ongeveer één jaar.

4e        een mogelijkheid voor alle leden om bezwaren in te brengen tegen toelating van het aspirant-lid tot gewoon lid.

Hierna kan het besluit tot het gewone lidmaatschap genomen worden. Een positief alsmede een negatief besluit wordt per e-mail, aan het aspirant-lid medegedeeld.

 1. Juniorleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt zullen automatisch met ingang van het nieuwe verenigingsjaar als aspirant-lid worden ingeschreven, waarbij de tijd doorgebracht als juniorlid bij de vereniging meetelt voor het aspirantlidmaatschap in verband met de plaatsing op de wachtlijst genoemd in artikel 5, lid 4 der statuten.
 2. Wenst een lid begunstiger te worden, dan kan dit geschieden per 1 januari.Hij dient hiertoe uiterlijk één maand van te voren deze wens schriftelijk aan de secretaris mede te delen. De secretaris zal de kennisgeving binnen veertien dagen bevestigen.

            Eigenaars van een pleziervaartuig met een ligplaats buiten onze vereniging kunnen ook  begunstiger worden. Wenst een begunstiger deel te nemen aan evenementen dan zal de kostprijs hiervan, eventueel verhoogd met een opslag, in rekening worden gebracht.

 

 

Einde van het lidmaatschap.

 

Artikel 2

Opzegging van het lidmaatschap door een lid wordt door de secretaris binnen veertien dagen schriftelijk bevestigd. Er vindt geen restitutie van contributie plaats overeenkomstig artikel 7 lid 7 van de statuten.

Artikel 3

Een lid, wiens gedrag, woorden of handelingen naar het oordeel van het bestuur zijn ontzetting wettigen, kan door het bestuur worden geschorst. Van de schorsing wordt hem kennisgegeven bij aangetekend schrijven; de wettigheid der schorsing is niet afhankelijk van de ontvangst der kennisgeving.

Tijdens de schorsing houden alle lidmaatschapsrechten van de geschorste op: kennisgevingen en mededelingen, welke aan de leden geschieden, ontvangt hij niet. Binnen vier weken na de schorsing wordt een ledenvergadering belegd. De geschorste wordt bij aangetekend schrijven minstens veertien dagen daarvoor van die vergadering kennis gegeven; desverlangd wordt hij tot die vergadering toegelaten en kan hij daarin het woord voeren. De wettigheid van de vergadering is niet afhankelijk van de ontvangst van het aangetekend schrijven.

Besluit de belegde vergadering niet tot ontzetting (artikel 7, lid 1d er statuten), dan is de schorsing van rechtswege opgeheven.

 

Jaarlijkse bijdragen.

 

Artikel 4

De inkomsten van de vereniging bestaan uit inschrijfgeld, contributies, liggelden, entreegelden en andere baten.

In de Algemene Ledenvergadering worden de tarieven vastgesteld.

Deze tarievenlijst dient te worden beschouwd als een aanvulling van het Huishoudelijk Reglement.

Vóór inschrijving van het lidmaatschap zal een bedrag aan inschrijfgeld dienen te worden voldaan.

Zodra een ligplaats is toegewezen wordt het liggeld in rekening gebracht, dit is een bedrag per m² over de grootste lengte en breedte van het schip, met een minimum van 12 conform de jaarlijks vastgestelde tarievenlijst.

Tevens wordt, na uitgifte van een vaste ligplaats, een entreegeld, ook wel palengeld genoemd, in rekening gebracht van een bedrag per m² over de grootste lengte en breedte van het schip, met een minimum van 12 m².

Bij aanschaf van een groter schip en verkoop van het oude schip wordt er aanvullend entreegeld over het verschil in m² in rekening gebracht. Dit geldt ook indien het schip wordt verlengd.

Entreegeld/palengeld is bedoeld om de nieuwe leden mee te laten delen in de kosten die de oude leden in voorgaande jaren hebben geïnvesteerd in de haven en vereniging.

 

De contributies en liggelden worden vóór de maand april betaald. Bij toetreding en bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar is steeds de gehele contributie verschuldigd.

Indien de betaling niet dadelijk volgt, zal de penningmeester een aanmaning zenden om binnen veertien dagen na ontvangst van de aanmaning het bedrag der contributie bij hem te storten.

Geschiedt de betaling niet binnen de gestelde termijn, dan wordt het lidmaatschap c.q. begunstigerschap door de vereniging opgezegd.

Op de contributie is jaarlijks het prijsindexcijfer van het C.B.S. van toepassing.

Indien door omstandigheden een lid niet in staat is tijdig te betalen, dient hij contact op te nemen met de penningmeester.

 

 

Bestuur.

 

Artikel 5

In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorzien, behoudens het bepaalde in artikel 14, lid 2 der statuten.

 

Artikel 6

In de eerste bijeenkomst van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering, waarin de periodieke bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden, benoemen de leden daarvan de secretaris en de penningmeester bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

 

Artikel 7

In gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de Algemene Ledenvergadering. Het neemt alle maatregelen van orde en stelt alle reglementen vast.

 

Artikel 8

Door het bestuur worden de aangeboden geschenken en wisselprijzen in naam der vereniging aangenomen of geweigerd. In beide gevallen geeft het daarvan kennis in de eerstvolgende Algemene Vergadering.

 

 

Algemene Vergadering

 

Artikel 9

In de Algemene Vergadering komt onder meer aan de orde:

 1. Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering.
 2. Mededelingen van het bestuur.
 3. Voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 4. Vaststelling van het jaarverslag, zoals het door de secretaris is uitgebracht over de staat en handelingen der vereniging in het afgelopen jaar.
 5. Vaststelling van de rekening en verantwoording over het door de            penningmeester in het afgelopen jaar gevoerde financiële beheer.
 6. Verslaggeving door de commissie volgens artikel 15, lid 4 der statuten.
 7. Vaststelling van de door het bestuur ingediende begroting voor het lopende verenigingsjaar.
 8. Verkiezing van eventuele nieuwe bestuursleden.
 9. Benoeming van de commissie volgens artikel 15, lid 4 der statuten.
 10. Rondvraag.

 

Artikel 10

De voorzitter heeft het recht om bij te lange duur de vergadering te verdagen. Zij komt dan door oproeping opnieuw bijeen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen en dient te geschieden binnen een periode van vier weken na de eerder verdaagde vergadering.

 

 

Introductie.

 

Artikel 11

Alle leden hebben recht van introductie.

Ontzette en geschorste leden, alsmede gedeballoteerden kunnen niet geïntroduceerd worden.

Bij feestelijke gelegenheden is het bestuur bevoegd de introductie te beperken.

 

 

Werkzaamheden.

 

Artikel 12

Noodzakelijke werkzaamheden aan de jachthaven zullen in principe door alle leden moeten worden verricht. Het bestuur zal hiervoor naar behoefte op zaterdag werkploegen samenstellen en oproepen. Een lid, dat op een tijdstip, waarop hij is opgeroepen verhinderd is, dient hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven. Hij zal dan bij een volgende gelegenheid worden ingedeeld. Ook is het in overleg mogelijk doordeweeks werkzaamheden te verrichten.

Leden die zich regelmatig aan de werkzaamheden onttrekken, kunnen in de Ledenvergadering voor ontzetting worden voorgedragen.

Leden, die om gezondheidsredenen niet aan de werkzaamheden kunnen deelnemen, kunnen op hun verzoek hiervan worden vrijgesteld. Indien mogelijk worden zij echter verzocht lichte of administratieve werkzaamheden te doen, zoals ondersteuning van het bestuur, van de kantine of verzorging website.

 

 

 

Jachthaven.

 

Artikel 13

De gedragsregels van de rechten en plichten ten aanzien van de jachthaven zijn vervat in het Havenreglement. Deze dienen te worden beschouwd als een vervolg en aanvulling van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 

 

Vlag- en standaard der vereniging.

 

Artikel 14

De vlag der vereniging is rechthoekig en diagonaalsgewijze verdeeld in 4 vakken. Het vak langs de stok, waarin een 5-puntige gele ster is geplaatst, is rood, het tegenovergestelde vak lichtblauw, de onder- en bovenvakken zijn wit.

De standaard is driehoekig, eveneens verdeeld in 4 vakken door de zwaartelijnen uit onder- en bovenhoek. Kleuren en ster als van de vlag. Alleen leden hebben het recht deze op hun vaartuigen te voeren.

Bij het binnenlopen of uitvaren van de Vlaardingse Oude Haven c.q. de jachthaven is het voeren van de standaard verplicht.

Het insigne der vereniging is een verkleinde reproductie van de standaard.

 

 

Wijziging Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 15

In het Huishoudelijk Reglement der vereniging kunnen geen wijzigingen aangebracht worden, dan alleen krachtens een besluit genomen op een Algemene Vergadering.

 

 

Ontbinding der vereniging.

 

Artikel 16

Indien tot ontbinding der vereniging wordt overgegaan, zoals in artikel 22 der statuten is vermeld, zal in een Algemene Vergadering door de penningmeester een slotafrekening worden aangeboden, welke dient te worden goedgekeurd door de commissie genoemd in artikel 15, lid 4 der statuten.

 

Artikel 17

Een exemplaar der statuten en van het Huishoudelijk Reglement zal aan elk lid, voor zover mogelijk per e-mail, worden toegezonden. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 22 november 2018