Watersportvereniging 'Vlaardingen'

HAVENREGLEMENT

 

Art 1.   De watersportvereniging 'Vlaardingen' heeft de beschikking over een complex genummerde ligplaatsen voor vaartuigen, welke uitsluitend dienen tot ligplaats van pleziervaartuigen, toebehorende aan en in gebruik van de leden van de Vereniging. De Havenmeester kan, indien de plaatsruimte zulks toelaat, ook aan pleziervaartuigen van niet-leden (passanten) een tijdelijke ligplaats verstrekken.

 

Art 2.   Uitgave ligplaatsen

De Vereniging verhuurt vaste ligplaatsen voor vaartuigen aan haar leden. Deze verhuring geschiedt van jaar tot jaar. Aan hen, die het volgend jaar wederom van een ligplaats gebruik willen maken, zal zo mogelijk hetzelfde ligplaatsnummer worden toegewezen. Tenzij, zulks ter beoordeling van de Havencommissaris, zij voor een ander nummer in aanmerking komen door gewijzigde omstandigheden.

 

Art 3.   Ligplaatsen als bedoeld in artikel 2 dienen de eerste maal schriftelijk bij het bestuur te worden aangevraagd. Bij beëindiging van de huur dient uiterlijk 1 december voorafgaand aan een kalenderjaar het bestuur van deze beëindiging te worden geïnformeerd.

 

Art 4.   Puntensysteem

Bij het uitgegeven der ligplaatsen wordt een puntensysteem gehanteerd. Aanvragen voor vaste ligplaatsen worden op volgorde naar datum van binnenkomst en het aantal opgebouwde punten behandeld. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 en 3 worden de nog beschikbare ligplaatsen voorts uitgegeven in volgorde van een daartoe aangelegde wachtlijst en opgebouwde punten.

Puntenopbouw is als volgt: Voor ieder jaar lidmaatschap 2 punten.

                                                  Voor ieder jaar vaste ligplaats 1 punt.

                                                  Voor ieder jaar wachtlijst 1 punt.

 

Art 5.   De Havencommissie

Het aanwijzen van een ligplaats, onder opgave van een nummer, geschiedt door de Havencommissaris i.o.m. vlotcommissie. Bij het aanwijzen van een ligplaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de afmetingen van het vaartuig.

 

Art 6.  

a          De Havencommissaris behoudt zich het recht voor de ligplaatsverdeling te wijzigen, indien en wanneer de omstandigheden zulks vorderen.

b          Een lid, die een jaar geen gebruik maakt van de hem toegewezen ligplaats dient in het daarop

volgende jaar voor zijn vaartuig, vermeld op het laatste aanvraagformulier, gebruik te maken van de hem toegewezen box, anders vervalt het recht op die ligplaats. Bij nieuwbouw of op zoek naar een ander vaartuig kan deze periode met een jaar worden verlengd. Alleen in bijzondere gevallen kan van deze regel afgeweken worden, dit ter beoordeling van het bestuur na overleg met de Havencommissaris.

 

Art 7.   Rode en groene bordjes

a          Ieder lid, die tijdens vakantie of om andere redenen tijdelijk geen gebruik maakt van zijn

ligplaats, dient de Havencommissaris c.q. de Havenmeester hiervan in kennis te stellen en de betreffende bordjes op groen te plaatsen.

b          Tevens dient een lid, die gedurende de winter zijn vaartuig elders onderbrengt, dit kenbaar te maken aan de Havencommissaris c.q. Havenmeester.


 

Art 8.  

a          De Vereniging verhuurt de in artikel 7a en 7b bedoelde ligplaatsen als tijdelijke ligplaatsen aan leden en aspirant-leden, voor zover de ruimte zulks toelaat.

b          De Vereniging verhuurt de in artikel 7a en 7b genoemde ligplaatsen als tijdelijke ligplaatsen aan leden van andere watersportverenigingen, voor zover de ruimte zulks toelaat.

c          De Vereniging kan de in artikel 7a en 7b genoemde ligplaatsen aan andere gegadigden, voor zover de ruimte zulks toelaat.

 

Art 9.   Melden bij de Havenmeester

Personen, als genoemd in artikel 8b, resp. 8e, zijn verplicht zich bij aankomst de melden bij de Havenmeester.

 

Art 10. Het aanwijzen van ligplaatsen als bedoeld in artikel 8a, 8b, en 8c kan door de Havencommissaris aan de Havenmeester worden gedelegeerd.

 

Art 11. De huurprijs

De huurprijs van de ligplaatsen is afhankelijk van de afmetingen der vaartuigen en wordt bepaald overeenkomstig de ter zake door de verhuurder gestelde voorwaarden. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur. Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen vaste ligplaatsen als genoemd in artikel 2 en tijdelijke ligplaatsen als genoemd in artikel 8a, 8b en 8c. De totale rekening voor tijdelijke ligplaatsen voor zomer en winter te samen zal voor een lid in een kalenderjaar nooit meer bedragen dat het bedrag, dat zou gelden voor leden met een vaste ligplaats.

Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend en wordt onder oppervlakte verstaan het product van de grootste lengte en de grootste breedte van het vaartuig. Onder lengte wordt verstaan de grootste lengte van het vaartuig inclusief alle vaste uitstekende delen, uitgezonderd buitenboordmotoren en ankers.

 

Art 12. De huurprijs van een vaste ligplaats betreft een geheel kalenderjaar.

Als een lid zijn ligplaats opzegt in het 1e half jaar, uiterlijk op 30 juni, met een opzegtermijn van 2 maanden, krijgt men een half jaar liggeld restitutie. Daarna is er geen terugbetaling meer mogelijk. Het gebruik van elektra wordt verrekend.

 

Art 13. Een ligplaats mag door de gebruiker niet worden verhuurd of onderverhuurd, dan wel aan derden in gebruik worden gegeven.

 

Art 14.

a          Een ieder, die met zijn vaartuig ligplaats neemt aan de vlotten, heeft zorg te dragen, dat zijn vaartuig met deugdelijke lijnen wordt afgemeerd.

b          De Havenmeester en Havencommissaris zijn bevoegd, na de eigenaar hiertoe in de gelegenheid te hebben gesteld, maatregelen te nemen in geval van ondeugdelijk afmeren.

De kosten hieraan verbonden, komen ten laste van de eigenaar van het vaartuig.

c          Dat bij vertrek uit de haven lijnen dienen te worden meegenomen of deugdelijk te worden opgeschoten.

d          Dat zich geen uitstekende delen van het vaartuig of tuigage boven de vlotten bevinden.

e          Dat de doorvaart niet wordt belemmerd; een en ander volgens aanwijzing van de Havencommissaris of van de Havenmeester.

f           Dat de vaartuigen zo onderhouden worden, dat zij geen overlast of irritatie geven aan hun omgeving. Dit ter beoordeling van de Havencommissie.

g          Dat in de periode tussen 01-11 en 01-03 de vaartuigen aan elkaar vastgelegd worden om de kracht op de vingerpieren zo laag mogelijk te houden.

h          Veranderingen of toevoegingen aan de jachthaven mogen niet zonder voorafgaand overleg met het bestuur worden aangebracht.

i           Het is een ieder verboden bij een aan de vlotten gemeerd liggend vaartuig de schroef van dat vaartuig in werking te hebben.

 

J          Tevens dient het vaartuig te zijn voorzien van een duidelijk zichtbare scheepsnaam.

Het voeren van reclamevlaggen en het buiten het vaartuig hoorbaar gebruiken van radio of TV is niet toegestaan.

 

Art 15. De ligplaatshouders mogen op de vlotten of uithouders geen voorwerpen plaatsen of bergen. Zij hebben zorg te dragen, dat vlotten en uithouders niet worden verontreinigd of beschadigd.

 

Art 16. De afval container is alleen bedoeld voor klein gebundeld huishoudelijk afval. Dus geen chemisch afval en rest afval van de boot.  Ook mag het hiervoor bedoelde afval niet naast deze container(s) of bij de uitgang van de jachthaven worden geplaatst. Men dient zelf voor de verwijdering van het afval zorg te dragen.

 

Art 17. Werkzaamheden

Aan de vaartuigen, gemeerd aan de vlotten, mogen geen werkzaamheden worden verricht die tot verspreiding resp. verstuiving van roest, verfstoffen e.d. aanleiding kunnen geven.

Verbouwingen e.d. aan de buitenzijde van het vaartuig e.d. mogen tijdens het liggen aan de vlotten nooit worden uitgevoerd.

Werkzaamheden aan de buitenkant van het vaartuig dienen gedaan te worden aan de OH-5, de tijdelijke ligplaats aan de OH-5 is te reserveren bij de Havenmeester. In de maanden juli en augustus mogen er geen w.z.h. uitgevoerd worden. Schuren is alleen toegestaan met stofafzuiging.

 

Art 18. Bewoning

Het is niet toegestaan het pleziervaartuig voor permanente bewoning te gebruiken.

 

Art 19. Calamiteiten

In geval van calamiteiten of dreigend gevaar heeft het Bestuur of de Havenmeester het recht een schip te betreden teneinde dit te verplaatsen c.q. te verwijderen.

 

Art 20. Het is onbevoegden niet toegestaan om een vaartuig, gemeerd aan de vlotten, te betreden bij afwezigheid van de eigenaar. Uitgezonderd de Vlotcommissie. Zij hebben het recht om vaartuigen te betreden om schepen af te meren en/of te meten.

 

Art 21. Ieder, die met zijn vaartuig ligplaats neemt aan de vlotten, is gehouden de instructies van de Havencommissaris of van de Havenmeester, gegeven in verband met de goede orde, de veiligheid en de zindelijkheid, onverwijld op te volgen. Het is niet toegestaan dat tussen de vlotten en de kade bijboten, zeilplanken o.i.d. worden afgemeerd. Dit is alleen toegestaan in het water bij de hoofdingang.

 

Art 22. Electronischr TAG

Met de electronische TAG, heb je toegang tot de jachthaven. Voor leden zijn deze verkrijgbaar bij de Havenmeester, tegen betaling van borg. De houder is verplicht de TAG tegen terugbetaling in te leveren, indien het lidmaatschap wordt beëindigd

 

Art 23. Sancties

De sancties die kunnen worden getroffen bij niet naleving van dit Havenreglement, zijn vervat in artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement.

 

Art 24. Havenreglement

Aan ieder lid/aspirant-lid van de watersportvereniging 'Vlaardingen', die met zijn vaartuig ligplaats neemt, resp. wenst te nemen, aan de vlotten, zal een kopie van het Havenreglement worden uitgereikt. Het Havenreglement wordt op verzoek aan belanghebbenden ter inzage gegeven door de Havenmeester en Bestuur, ook staat document op de website.

 

Art 25. Controle verzekering

Ieder, die een ligplaats toegewezen krijgt in de jachthaven van de watersportvereniging 'Vlaardingen' of van vaartuig wijzigt zal binnen drie weken papieren aan het bestuur moeten overleggen, waaruit blijkt, dat het vaartuig tenminste WA-verzekerd is. Eenmaal per jaar (tijdens de voorjaars ALV) wordt van 1/5 deel van de ligplaatshouders lootjes (box nummers) getrokken; de betreffende ligplaatshouders zullen binnen 3 weken papieren aan het Bestuur moeten overleggen, waaruit blijkt dat het vaartuig tenminste WA-verzekerd is.

 

Art 26. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jachteigenaren

a          De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade, vermissing, diefstal en/of het verloren gaan van eigendommen van derden. Iedere gebruiker van de faciliteiten van de haven, in de meest uitgebreide zin, doet dit geheel voor eigen risico.

Tevens aanvaardt de Vereniging geen aansprakelijkheid voor schade, zowel persoonlijke als materiële schade, die het gevolg is van ontstane mankementen aan de faciliteiten van de haven en/of besluiten of handelingen van personen die het Bestuur van de Vereniging in functie vertegenwoordigen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid en/of schuld.

b          Ligplaatshouders, in welke vorm dan ook, zijn tegenover de Vereniging en derden verantwoordelijke en aansprakelijk voor door hen aangerichte schade aan eigendommen van de Vereniging en voor overtredingen van milieubepaling. De Vereniging stelt iedere overtreden aansprakelijk voor het totale gevolg, inclusief sancties en schade.

c          Leden en aspirant-leden zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten; zowel voor hen persoonlijk als voor hun schip.

Degene die een ligplaats heeft in de haven, is verantwoordelijke en aansprakelijk tegenover de Vereniging voor de juiste uitvoering van dit Reglement.

Tevens is deze persoon volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar bemanning en/of gasten tegenover de Vereniging en derden.

Behoort een jacht aan meer dan één eigenaar, dan wordt degene die de aanvraag voor een ligplaats ondertekent als aan te spreken eigenaard beschouwd. Alle eigenaren zijn echter afzonderlijk volledig aansprakelijk tegenover de Vereniging.

 

Art 27.

Ieder, die met zijn vaartuig ligplaats neemt aan de vlotten, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit Havenreglement.

 

Art 28.

Het Bestuur kan te allen tijde wijziging(en) in dit Havenreglement aanbrengen, welke dan onmiddellijk van kracht zijn na afkondiging, door vermelding op het mededelingenbord en op de site www.wsvvlaardingen.nl. Deze wijziging(en) behoeft/behoeven de goedkeuring van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

 

Art 29. In gevallen waarin dit Havenreglement niet voorziet neemt de Vlotcommissie in overleg met het Bestuur een beslissing.

 

Art 30. Algemene bepalingen

a          Het is beperkt toegestaan om de schepen af te spoelen met drinkwater mits er gebruik gemaakt wordt van een automatisch stoppende spuitmond.

b          Het is verboden om op de steigers te fietsen en fietsen te plaatsen.

c          Honden dienen op de steiger aangelijnd te zijn.

d          Bouw en losse dekzeilen over de boot is alleen toegestaan in de winter periode van 01-10 tot 01-05.

 

Art 30. Elektriciteit

Het is verboden voor onbevoegden de elektriciteitskasten te openen om aardlekschakelaars en/of automaten te resetten, behalve de door het bestuur aangewezen personen en/of de Havenmeester/Havencommissaris.

De elektriciteitskabels/-stekkers tussen vaartuig en elektrische aansluiting moeten van degelijk kwaliteit zijn en voldoende aderdikte.

Alle ligplaatsen hebben een eigen elektriciteitsaansluiting, vandaar dat het stroomgebruik de verantwoordelijkheid is van de ligplaatshouder, mist duidelijk is aangegeven dat er geen stroom wordt gebruikt. De aansluiting wordt dan uitgeschakeld.

 

Art. 32. Slotbepaling

 

In alle gevallen waarin het Havenreglement niet voorziet beslist het Bestuur.

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van najaar  2018